• info@klinovec.cz

Všeobecné podmínky půjčovny kol a koloběžek

(dále jen „všeobecné podmínky“)

Uživání jízdního kola/koloběžky, příslušenství

 1. Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (jízdní kola, koloběžky, příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po dobu smluvenou v nájemní smlouvě. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 2. Pronájem sportovní výzboje je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: platní občanský průkaz, platný cestovní pas a platný řidičský průkaz)
 3. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
 4. Sportovní výzbroj si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na ní nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání sportovní výzbroje.
 6. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.

Platby:

 1. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej. Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 2. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatí zákazník zálohu, a to za každé kolo/koloběžku, příslušentsví. Výše zálohy je dána v platném ceníku. Po vrácení sportovní výzbroje v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.
 3. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zákazník zavazuje zavazuje doplatit nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 4. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 5. Při vzniku škody pronajímateli se škoda hradí při vrácení sportovní výzbroje. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Odpovědnost:

 1. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 2. V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo jeho jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 3. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 4. Uživání sportovní výzbroje je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, zdraví osob či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu.
 5. Po podpisu nájemní smlouvy přebírá nájemce odpovědnost za veškerou sportovní výzbroj uvedenou v nájemní smlouvě až do doby vrácení sportovní výzbroje pronajímateli. Nájemce přebírá odpovědnost i za osoby, které sportovní výzbroj uvedenou v námentí smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 6. Využití služeb půjčovny může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které hrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

Osobní údaje:

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 17. všeobecných podmínek.
 2. Zákazník podpisem nájemní smlouvy bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), popř. podle příslušného ustanovení právního předpisu ZOOU v budoucnu nahrazujícího, zpracovávat jeho osobní údaje předané pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě online rezervace bere zákazník jejím dokončením na vědomí, že pronajímatel je oprávněn podle § 5 ost. 2 písm. b) ZOOU, popř. podle příslušného ustanovení právního předpisu ZOOU v budoucnu nahrazujícího, zpracovávat jeho osobní údaje, sdělené pronajímateli při online rezervaci, za účelem jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na návrh zákazníka jako subjektu údajů, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se ZOOU či právními předpisy jej v budoucnu nahrazujícími. Zákazník podpisem nájemní smlouvy či dokončením online rezervace potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu ZOOU a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat. Zákazník má zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů. Pokud se zákazník domnívá, že pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, pronajímatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníka jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

Ostatní ustanovení:

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 2. Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.Rezervujte si vaší koloběžku nebo kolo na telefonním čísle +420 415 242 242 nebo e-mail rent@klinovec.cz.