• +420 415 240 240
 • info@klinovec.cz

Všeobecné podmínky půjčovny kol a koloběžek

(dále jen „všeobecné podmínky“)

Užívání jízdního kola/koloběžky, příslušenství:

 1. Pronájem kola/koloběžky je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: • platný občanský průkaz, • platný cestovní pas a dalšího průkazu totožnosti (karta pojištěnce, řidičský průkaz apod.)
 2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
 3. Jízdní kolo/koloběžku, příslušenství si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 4. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola/koloběžky, příslušenství.
 5. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole/koloběžce, příslušenství bez souhlasu provozovatele.
 6. Předání a půjčování jízdních kol/koloběžek, příslušenství osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno. Vybavení kola/koloběžky – jízdním kolem se rozumí kolo vybavené dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Platby:

 1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatíte zálohu, a to za každé kolo/koloběžku, příslušenství. Výše zálohy je dána v platném Ceníku. Po vrácení kola/koloběžky, příslušenství v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.
 2. Poplatek za pronájem kola/koloběžky, příslušenství je daný Ceníkem a záloha se platí předem.
 3. Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného Ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí!

Odpovědnost:

 1. Nájemce je povinen seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat ho.
 2. Jízda na pronajatém jízdním kole/koloběžce a používání příslušenství je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, zdraví osob či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu.
 3. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola/koloběžky, příslušenství uvedené v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu, jakožto i za osoby, které kolo/koloběžku, příslušenství uvedenou v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 4. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou odpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
 5. Využití služeb půjčovny může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

Hrazení škod:

 1. Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu ve výši stanovené Ceníkem.
 2. Výše způsobené škody se určují podle platného Ceníku.
 3. Škoda se hradí při vrácení koloběžky. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Provozní řád je vyvěšen v prostorách půjčovny a na www.klinovec.cz. Svým podpisem na pokladním dokladu se nájemce zavazuje řídit všeobecnými podmínkami půjčovny a dále svým podpisem potvrzuje, že je bude dodržovat. Důkladně jsem si přečetl/a všeobecné podmínky a souhlasím se nimi v plném rozsahu.

Ostatní ustanovení:

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování.
 2. Zákazník dává pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb pronajímatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání nájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení nájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pronajímatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat.Rezervujte si vaší koloběžku nebo kolo na telefonním čísle +420 415 242 242 nebo e-mail rent@klinovec.cz.