Podmínky prodeje

Podmínky
prodeje

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb jízdného na dopravních zařízeních a související možností využití Trail Parku Klínovec a přilehlého areálu v letní sezoně a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím je společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
 3. Kupujícím je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu, a to formou nákupu jízdného na prodejních místech prodávajícího nebo bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury.
 4. Uhrazením kupní ceny potvrzuje kupující, že akceptuje tyto obchodní podmínky, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Kupující při nákupu obdrží doklad o zakoupení jízdného.
 5. Jízdenky hodinové, denní, bodové, vícedenní a sezonní jsou nahrávány na bezdotykové nosiče (čipové karty) se zálohou 50 CZK. Jednotlivé a zpáteční jízdenky jsou tištěny na papírové nosiče bez zálohy.
 6. Kupující je povinen uschovat si pro případ kontroly a reklamace doklad o zakoupení jízdného a čipovou kartu nebo papírový nosič, na kterém je jízdenka nahrána.
 7. Záloha na čipovou kartu je vratná na prodejních místech a výkupních automatech umístěných v areálu Interskiregion Fichtelberg – Klínovec.
 8. Sezonní jízdné je možné zakoupit pouze na pokladně č.1 u dolní stanice lanové dráhy LDA Prima Express, nebo online na webových stránkách klinovec.cz
 9. Při nákupu sezonního jízdného předloží zákazník aktuální fotografii a uvede své jméno a příjmení a poskytne provozovateli své osobní údaje. Nákupem sezonního jízdného zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

 

 1. Prodávající, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem ochrany svých oprávněných zájmů před neoprávněným zneužíváním jízdenek jinou osobou než je osoba držitele jízdenky v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Pokladní a odbavovací systém je monitorován kamerovým systémem. Nákupem a využitím jízdného návštěvník areálu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Prvním průchodem turniketem je jízdenka považována za použitou a je vázána s osobou, která ji použila a tedy na další osobu nepřenosná. Prodávající si vyhrazuje právo jízdenku přenesenou na jinou osobu vyloučit z dopravy bez náhrady.
 4. Poukazy, vouchery a slevové kupóny na vydání jízdenky musí na prodejním místě prodávajícího zákazník uplatnit vždy do konce příslušné letní nebo zimní sezony. Koncem sezony je poslední den provozu areálu v dané sezoně, není-li na dokladu o koupi uvedeno jinak. Poukazy, vouchery a slevové kupóny není možné převádět mezi sezonami letní – zimní, ani je nelze přerezervovat na další sezonu. Smluvním partnerem prodávajícího ve smyslu kupní smlouvy je kupující.
 5. Reklamaci zakoupeného jízdného na prodejních místech je možné provádět pouze v den nákupu a pouze v případě, že již poměrná část jízdného nebyla čerpána na dopravních zařízeních. Byla-li již čipová karta nebo papírový nosič využity v dopravě, musí kupující reklamaci uplatnit písemně na emailové adrese info@klinovec.cz. Další podmínky reklamace jsou uvedeny v reklamačním řádu na klinovec.cz/reklamace.

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

 1. Kupující je povinen si při nákupu jízdenky zkontrolovat :

– druh zakoupené jízdenky a počet obdržených čipových karet nebo papírových nosičů

– účtovanou cenu nebo správnost zadané částky pro bezhotovostní platbu

– obnos vrácených peněz

REKLAMACI NÁKUPU uplatní kupující v případě neshody ihned v místě prodeje. Při nesplnění těchto povinností kupujícího není možné pozdější reklamaci nákupu uplatnit.

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 3. Kupující a prodávající mají právo na společné uzavření zvláštní písemné kupní smlouvy za společně předjednaných podmínek. V takovém případě mají rozdílné podmínky upravené zvláštním písemným smluvním ujednáním obou stran přednost před těmito obchodními podmínkami.
 4. Slevy z ceny jízdného poskytnuté kupujícímu prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

 

CENÍK JÍZDNÉHO

 1. Aktuální ceník, včetně kategorií jízdného, je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího klinovec.cz/cenik a vyvěšen na prodejních místech.
 2. Cena jízdného je uvedena v domácí měně prodávajícího.

 

PLATNOST JÍZDNÉHO

 1. Denní a hodinové jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí v den nákupu od prvního průchodu turniketem nepřetržitě, na zakoupený počet hodin.
 2. Jednotlivé jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu po celou dobu příslušné letní sezony. Kupující je povinen vyčerpat jednotlivé jízdné v rámci příslušné sezony. Nevyčerpané jízdné nelze převádět do jiné sezony ani kupujícímu jinak nahradit.
 3. Bodové jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu po celou dobu příslušné letní sezony. Kupující je povinen vyčerpat bodové jízdné v rámci příslušné sezony. Nevyčerpané body nelze převádět do jiné sezony ani kupujícímu jinak nahradit. Hodnota odpočtu bodů jednotlivých dopravních zařízení je uvedena na webových stránkách prodávajícího.
 4. Vícedenní jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu na příslušný počet dní.
  – Jízdné 2,3 dny: je platné od dne nákupu na dobu po sobě jdoucích příslušných dní po celou denní provozní dobu areál.
 5. Sezonní jízdné platí od začátku příslušné sezony do jejího ukončení. Tyto druhy jízdenek může kupující využít na dopravních zařízení v rámci SKIAREÁLU KLÍNOVEC.
 1. Sezonní jízdné Bike & Ski platí od začátku letní sezony do jejího ukončení a následně od začátku zimní sezony do jejího ukončení. Tento druh jízdenek může kupující využít v letní sezoně na dopravních zařízeních v rámci SKIAREÁLU KLÍNOVEC a v zimní sezoně na dopravních zařízení v rámci celého areálu Klínovec – Boží Dar.
 2. Sezonní jízdné Ski & Bike platí od začátku zimní sezony do jejího ukončení a následně od začátku letní sezony do jejího ukončení. Tento druh jízdenek může kupující využít v zimní sezoně na dopravních zařízení v rámci celého areálu Klínovec – Boží Dar a v letní sezoně na dopravních zařízeních v rámci SKIAREÁLU KLÍNOVEC.

 

KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY

 1. Děti do 5 let zdarma: za dítě je považována každá osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení nedosáhla věku 6 let (0 – 5,99 let).
 2. Děti od 6 let do 14 let: tuto kategorii reprezentuje každá osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení dovršila věku 6 let, ale nedosáhla věku 15 let (6,00 – 14,99 let).
 3. Dospělý: osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení dovršila věku 15 let, ale nedosáhla věku 63 let (15,00 – 62,99 let).
 4. Senior 63+: osoba, která v době využití jízdného dovršila věku 63 let.
 5. Děti ZTP: osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení nedosáhla věku 15 let (0 – 14,99 let) a je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P.
 6. Dospělý ZTP: osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení dosáhla věku 15 let a je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P.
 7. Školní skupina: jsou žáci školních institucí, účastnící se školou pořádaného výletu. Školní institucí (ve smyslu Školského zákona č.561/2004 Sb. § 7, odst. (3)) jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a dále dětské domovy.
 8. Skupina 15+: je taková skupina osob, která je složena minimálně z 15 členů a požaduje nákup shodného druhu jízdného pro všechny členy skupiny.

 

ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ – SLEVY A PODMÍNKY SLEV

 1. Všechny druhy jízdného uvedené v tomto článku, jsou takové jízdenky, na které je kupujícím poskytována sleva dle platného ceníku jízdného. Povinnost prokázat nárok na udělení slevy je vždy na straně kupujícího, a to v době nákupu, ale i v případě kontroly v dopravě pověřenou osobou prodávajícího nebo při uplatnění reklamace.
 2. Kupující zvolí v ceníku jízdné, které chce využít. V případě, že zvolí z kategorie zvýhodněného jízdného, předloží při objednání jízdného doklady potřebné k prokázání nároku na udělení slevy.
 3. Děti do 5 let zdarma: jsou přepravovány zdarma. Při nákupu jízdenky na prodejních místech neprokazují svůj věk a není jim přidělována žádná jízdenka. Pro vstup do přepravních zařízení využívají dětskou branku. Mohou však být kontrolovány v rámci přepravy pověřenou osobou provozovatele. Dospělý doprovod dětí je povinen při takové kontrole prokázat věk dítěte.
 4. Děti od 6 let do 14 let: při nákupu jízdenky na prodejních místech a v případě kontroly v dopravě pověřenou osobou prodávajícího, jsou povinni prokázat svůj věk dokladem (např. cestovní pas, kartička pojištěnce atp.).
 5. Senior 63+: při nákupu jízdenky na prodejních místech jsou povinni prokázat svůj věk dokladem.
 6. Děti ZTP: jsou přepravovány zdarma. Při nákupu jízdenky na prodejních místech jsou povinni prokázat svůj věk a zdravotní znevýhodnění dokladem TP, ZTP nebo ZTP/P. V případě, že předloží průkaz ZTP/P, mají nárok na vydání jedné jednodenní jízdenky zdarma pro doprovod, a to za těchto podmínek:

– Odevzdají při nákupu vyplněný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (GDPR), jež je vyvěšen na webových stránkách prodávajícího, případně je na vyžádání k dispozici na prodejních místech.

– Odevzdají kopii průkazu ZTP/P.

           Jízdné pro osoby zdravotně postižené není možné kombinovat s jinými druhy jízdného ani dalšími slevami!

 1. Dospělý ZTP: jsou přepravovány za cenu kategorie Senior 63+. Při nákupu jízdenky na prodejních místech jsou povinni prokázat svůj věk a zdravotní znevýhodnění dokladem TP, ZTP nebo ZTP/P. V případě, že předloží průkaz ZTP/P, mají nárok na vydání jedné jednodenní jízdenky zdarma pro doprovod, a to za těchto podmínek:

– Odevzdají při nákupu vyplněný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (GDPR), jež je vyvěšen na webových stránkách prodávajícího, případně je na vyžádání k dispozici na prodejních místech.

– Odevzdají kopii průkazu ZTP/P.

Jízdné pro osoby zdravotně postižené není možné kombinovat s jinými kategoriemi jízdného ani dalšími slevami!

 1. Školní skupiny: mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího klinovec.cz/cenik.

– Zvýhodněné nabídky je možné využít pouze ve všedních dnech. Na víkendy ani státní svátky se zvýhodněné jízdné pro školní skupiny nevztahuje!

– Každá 16. osoba školní skupiny obdrží jednu jízdenku shodného druhu pro dospělého zdarma.

– Jízdenky hodinové, denní, bodové a vícedenní jsou nahrávány na bezdotykové nosiče (čipové karty) se zálohou 50 CZK. Jednotlivé a zpáteční jízdenky jsou tištěny na papírové nosiče bez zálohy. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.

– Jízdné je možné uhradit předem bezhotovostním převodem, nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.

– Hotovostní platbu jízdenek a záloh na čipovou kartu provádí jedna osoba za celou skupinu.

– Pro bezhotovostní úhradu předem je nutné pro vystavení faktury zaslat objednávku na email info@klinovec.cz .

– Nabité čipové karty placené bezhotovostním převodem budou vydány až po připsání platby na účet prodávajícího.

– Nákup zvýhodněného jízdného pro školní skupinu lze uskutečnit na pokladnách č.1 u dolní stanice lanové dráhy LDA Prima Express a č.2 u dolní stanice lanové dráhy LDD Dámská v době jejich provozu.

– Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat seznam žáků s datem narození žáků, opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy.

– Za souhlas se zpracováním osobních údajů zúčastněných osob ve smyslu nařízení GDPR je odpovědný představitel školní skupiny.

– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK) je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

 1. Skupina 15+: může využívat slevu na jízdném ve výši 10 %.

– Slevu lze uplatnit během celé letní sezony a je vypočítávána z ceny standardního ceníku.

– Sleva je poskytována na jízdné jednotlivé, hodinové, jednodenní, vícedenní a bodové. Slevu nelze uplatnit na sezonní jízdné.

– Jízdenky hodinové, denní, bodové, vícedenní jsou nahrávány na bezdotykové nosiče (čipové karty) se zálohou 50 CZK. Jednotlivé a zpáteční jízdenky jsou tištěny na papírové nosiče bez zálohy. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.

– Jízdné je možné uhradit při převzetí pouze v hotovosti nebo platební kartou.

– Hotovostní platbu nebo platbu platební kartou jízdenek a záloh na čipovou kartu provádí jedna osoba za celou skupinu.

– Nákup zvýhodněného jízdného pro Skupinu 15+ lze uskutečnit na pokladnách č.1 u dolní stanice lanové dráhy LDA Prima Express a č.2 u dolní stanice lanové dráhy LDD Dámská v době jejich provozu.

– Na již zlevněné jízdné na začátku a konci letní sezony nelze slevu uplatnit.

– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK), je nutno požadavek                     vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

 

III. REKLAMACE JÍZDNÉHO

 1. Reklamaci jízdného provede kupující v souladu s Reklamačním řádem umístěným na webových stránkách prodávajícího.
 2. Žádost o reklamaci zakoupeného jízdného provede kupující písemnou formou na emailové adrese info@klinovec.cz nebo Českou poštou na adresu provozovny prodávajícího.
 3. Na přezkoumání oprávněnosti reklamace má prodávající lhůtu 30 dní od doručení žádosti o reklamaci kupujícím. V případě uznání reklamace uskuteční prodávající náhradu poměrné části jízdného do 14 dnů od ukončení přezkoumání reklamace. O výsledku reklamace bude kupující prodávajícím informován písemnou formou.

 

IV. PLATNOST OBCHODNÍK PODMÍNEK

 1. Tyto obchodní podmínky vydává jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. dne 12.04.2021.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.04.2021.

Ing. Petr Zeman – jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o.

Ubytování
na Klínovci