Více bublin, více komfortu

Podmínky prodeje

Podmínky
prodeje

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb jízdného na dopravních zařízeních a související možností využití
sjezdových tratí, spojovacích lyžařských cest, snowparků v zimní sezoně a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Prodávajícím je společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
3. Kupujícím je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu a to formou nákupu jízdného na
prodejních místech prodávajícího nebo bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury.
4. Uhrazením kupní ceny potvrzuje kupující, že akceptuje tyto obchodní podmínky, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Kupující při nákupu obdrží doklad o
zakoupení jízdného.
5. Všechny jízdenky jsou nahrávány na bezdotykové nosiče (čipové karty) se zálohou 50 CZK.
6. Kupující je povinen uschovat si pro případ kontroly a reklamace doklad o zakoupení jízdného a čipovou kartu, na kterém je jízdenka nahrána.
7. Záloha na čipovou kartu je vratná na prodejních místech a výkupních automatech umístěných v areálu Interskiregion Fichtelberg – Klínovec.
8. Sezonní jízdné je možné zakoupit pouze na pokladně č.3 na adrese Loučná pod Klínovcem 207, nebo online na webových stránkách eshop.klinovec.cz
9. Při nákupu sezonního jízdného předloží zákazník aktuální fotografii a uvede své jméno a příjmení a poskytne provozovateli své osobní údaje. Nákupem sezonního
jízdného zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.
10. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem ochrany svých oprávněných zájmů před neoprávněným zneužíváním jízdenek
jinou osobou než je osoba držitele jízdenky v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).
11. Pokladní a odbavovací systém je monitorován kamerovým systémem. Nákupem a využitím jízdného návštěvník areálu souhlasí se zpracováním svých osobních
údajů.
12. Prvním průchodem turniketem je jízdenka považována za použitou a je vázána s osobou, která ji použila a tedy na další osobu nepřenosná. Prodávající si vyhrazuje
právo jízdenku přenesenou na jinou osobu vyloučit z dopravy bez náhrady.
13. Střídání rodičů a výjimka přenosnosti jízdenky je přípustná pouze v případě, že při nákupu jízdného se celá rodina ( otec, matka a dítě mladší 7let ) dostaví na místo
prodeje a prokáží svoji rodinnou příslušnost nebo registrované partnerství a prodávajícímu nahlásí střídání rodičů. Jízdenka bude prodávajícím elektronicky
označena jako přenosná. Výjimku lze uplatnit pouze pro jednodenní dospělé jízdné pro aktuální zimní podsezónu ( TOP nebo STANDARD ) a nelze ji kombinovat s
dalšimi slevami. Jízdenka je v dopravě i nadále kontrolována a v případě zneužití bude jízdenka zablokována a vyloučena z dopravy bez náhrady.
14. Poukazy, vouchery a slevové kupóny na vydání jízdenky musí na prodejním místě prodávajícího zákazník uplatnit vždy do konce příslušné zimní nebo letní sezony.
Koncem sezony je poslední den provozu areálu v dané sezoně, není-li na dokladu o koupi uvedeno jinak. Poukazy, vouchery a slevové kupóny není možné převádět
mezi sezonami zimní-letní, ani je nelze přerezervovat na další sezonu. Smluvním partnerem prodávajícího ve smyslu kupní smlouvy je kupující.
15. Reklamaci zakoupeného jízdného na prodejních místech je možné provádět pouze v den nákupu a pouze v případě, že již poměrná část jízdného nebyla čerpána na
dopravních zařízení. Byla-li již čipová karta využita v dopravě, musí kupující reklamaci uplatnit písemně na emailové adrese info@klinovec.cz. Další podmínky
reklamace jsou uvedeny v reklamačním řádu na  www.klinovec.cz/podminky-prodeje/#reklamace.

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

16. Kupující je povinen si při nákupu jízdenky zkontrolovat :
– druh zakoupené jízdenky a počet obdržených čipových karet
– účtovanou cenu nebo správnost zadané částky pro bezhotovostní platbu
– obnos vrácených peněz
REKLAMACI NÁKUPU uplatní kupující v případě neshody ihned v místě prodeje. Při nesplnění těchto povinností kupujícího není možné pozdější reklamaci nákupu
uplatnit.
17. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.
18. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči
prodávajícímu.
19. Kupující a prodávající mají právo na společné uzavření zvláštní písemné kupní smlouvy za společně předjednaných podmínek. V takovém případě mají rozdílné
podmínky upravené zvláštním písemným smluvním ujednáním obou stran přednost před těmito obchodními podmínkami.
20. Slevy z ceny jízdného poskytnuté kupujícímu prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

 

CENÍK JÍZDNÉHO

 

21. Aktuální ceník včetně kategorií jízdného je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.klinovec.cz/ceniky-skipasu a vyvěšen na prodejních místech.
22. Cena jízdného je uvedena v domácí měně prodávajícího.

 

PLATNOST JÍZDNÉHO

 

23. Denní a hodinové jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí v den nákupu od prvního průchodu turniketem nepřetržitě, na zakoupený počet
hodin.
– Jízdné denní od 14:00 do 16:00 lze zakoupit na prodejních místech nejdříve v 13:40 h v příslušný den. První průchod turniketem lze uskutečnit v den zakoupení,
nejdříve však ve 14:00 h.
24. Jednotlivé jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu po celou dobu příslušné zimní a nebo letní sezóny. Kupující je povinen
vyčerpat jenotlivé jízdné v rámci příslušné sezóny. Nevyčerpané jízdné nelze převádět do jiné sezóny ani kupujícímu jinak nahradit.
25. Bodové jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu po celou dobu příslušné zimní a nebo letní sezóny. Kupující je povinen vyčerpat
bodové jízdné v rámci příslušné sezony. Nevyčerpané body nelze převádět do jiné sezony ani kupujícímu jinak nahradit. Hodnota odpočtu bodů jednotlivých
dopravních zařízení je uvedena na webových stránkách prodávajícího.
26. Vícedenní jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu na příslušný počet dní. Tyto druhy jízdenek může kupující využít na dopravních
zařízení v rámci celého areálu Interskiregionu Fichtelberg – Klínovec. První průchod turniketem musí kupující provést přímo v areálu, ve kterém jízdné zakoupil.
– Jízdné 1 a půl dne : je platné od dne nákupu. V den nákupu od začátku do konce denní provozní doby areálu a následující den od začátku provozní doby areálu do
13:00 h.
– Jízdné půl a 1 den : je platné od dne nákupu. V den nákupu od 12:00 h do konce denní provozní doby areálu a následující den od začátku provozní doby areálu do
konce denní provozní doby areálu.
– Jízdné 2,3,4,5,6 a 7 dní : je platné od dne nákupu po celou denní provozní dobu areálu v rozsahu po dobu příslušných zakoupených po sobě jdoucích dní.
– Jízdné 3 dny z 5 dní : je platné ode dne nákupu po dobu po sobě jdoucích 5ti dní. Kupující je oprávněn jízdné využít po celou denní provozní dobu areálu v rozsahu
libovolných 3 dnů.
– Jízdné 5 dní ze 7 dní : je platné ode dne nákupu po dobu po sobě jdoucích 7mi dní. Kupující je oprávněn jízdné využít po celou denní provozní dobu areálu v
rozsahu libovolných 5 dnů.
27. Vícedenní rodinné jízdné zakoupené na prodejních místech prodávajícího platí od dne nákupu na příslušný počet dní. Tyto druhy jízdenek může kupující využít na
dopravních zařízení v rámci celého areálu Interskiregionu Fichtelberg – Klínovec. První průchod turniketem musí kupující provést přímo v areálu, ve kterém jízdné
zakoupil.
– Jízdné 2,3,4,5,6 a 7 dní : je platné od dne nákupu po celou denní provozní dobu areálu v rozsahu po dobu příslušných zakoupených po sobě jdoucích dní.
28. Sezonní jízdné platí od začátku příslušné sezóny do jejího ukončení. Tyto druhy jízdenek může kupující využít na dopravních zařízení v rámci celého areálu Klínovec –
Boží Dar.
29. Sezonní jízdné Interskiregion Fichtelberg – Klínovec platí od začátku příslušné sezony do jejího ukončení. Tyto druhy jízdenek může kupující využít na dopravních
zařízení v rámci celého areálu Interskiregionu Fichtelberg – Klínovec. První průchod turniketem musí kupující provést přímo v areálu, ve kterém jízdné zakoupil.
30. Sezonní jízdné CzechSkipass platí od začátku příslušné sezony do jejího ukončení a to ve všech partnerských střediscích vyjmenovaných na webových stránkách
www.czechskipass.cz a řídí se výhradně Všeobecnými obchodními podmínkami Czech Skipass.
31. Sezonní jízdné Bike&Ski platí od začátku letní sezony do jejího ukončení a následně od začátku zimní sezony do jejího ukončení. Tento druh jízdenek může kupující
využít v letní sezóně na dopravních zařízeních v rámci areálu Trail Park Klínovec a v zimní sezoně na dopravních zařízení v rámci celého areálu Klínovec – Boží Dar.
32. Sezonní jízdné Ski&Bike platí od začátku zimní sezony do jejího ukončení a následně od začátku letní sezony do jejího ukončení. Tento druh jízdenek může kupující
využít v zimní sezoně na dopravních zařízení v rámci celého areálu Klínovec – Boží Dar a v letní sezoně na dopravních zařízeních v rámci areálu Trail Park Klínovec.

 

KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY

 

33. Děti do 6 let zdarma: Za dítě je považována každá osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení nedosáhla věku 7mi let. ( 0 – 6,99 let ).
34. Děti od 7 let do 16 let : Tuto kategorii reprezentuje každá osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení dovršila věku 7mi let, ale nedosáhla věku 17ti
let. ( 7,00 – 16,99 let ).
35. Dospělý : Osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení dovršila věku 17ti let, ale nedosáhla věku 63ti let ( 17,00 – 62,99 let ).
36. Senior 63+ : Osoba, která v době využití jízdného dovršila věku 63 let.
37. Děti ZTP : Osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení nedosáhla věku 17ti let ( 0 – 16,99 let ) a je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P.
38. Dospělý ZTP : Osoba, která v době využití jízdného na dopravním zařízení dosáhla věku 17ti let a je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P.
39. Rodina : Rodinou se rozumí rodiče a jejich děti ve věku 7 – 16,99 let.
40. Školní skupina : Jsou žáci školních institucí, účastnící se lyžařského výcvikového kurzu. Školní institucí ( ve smyslu Školského zákona č.561/2004 Sb. § 7, odst (3)) jsou
mateřská škola, základní škola, střední škola ( gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště ), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká
škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a dále dětské domovy.
41. Skupina 15 : Je taková skupina osob, která je složena minimálně z 15ti členů a požaduje nákup shodného druhu jízdného pro všechny členy skupiny.
42. Partner Innogy : Je každý zákazník společnosti Innogy Česká republika a.s., který je vlastníkem „innogy Karty“.

 

ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ – SLEVY A PODMÍNKY SLEV

 

43. Všechny druhy jízdného uvedené v tomto článku, jsou takové jízdenky, na které je kupujícím poskytována sleva dle platného ceníku jízdného. Povinnost prokázat
nárok na udělení slevy je vždy na straně kupujícího a to v době nákupu, ale i v případě kontroly v dopravě pověřenou osobou prodávajícího nebo při uplatnění
reklamace.
44. Kupující zvolí v ceníku jízdné, které chce využít. V případě, že zvolí z kategorie zvýhodněného jízdného, předloží při objednání jízdného doklady potřebné k prokázání
nároku na udělení slevy.
45. Děti do 6 let zdarma : Jsou přepravovány zdarma. Při nákupu jízdenky na prodejních místech neprokazují svůj věk a není jim přidělována žádná jízdenka. Pro vstup
do přepravních zařízení využívají dětskou branku. Mohou však být kontrolováni v rámci přepravy pověřenou osobou provozovatele. Dospělý doprovod dětí je
povinen při takové kontrole prokázat věk dítěte.
46. Děti od 7 let do 16 let : Při nákupu jízdenky na prodejních místech a v případě kontroly v dopravě pověřenou osobou prodávajícího, jsou povinni prokázat svůj věk
dokladem ( např. cestovní pas, kartička pojištěnce atp. ).
47. Senior 63+ : Při nákupu jízdenky na prodejních místech jsou povinni prokázat svůj věk dokladem.
48. Děti ZTP : Jsou přepravovány zdarma. Při nákupu jízdenky na prodejních místech jsou povinni prokázat svůj věk a zdravotní znevýhodnění dokladem TP, ZTP nebo
ZTP/P. V případě, že předloží průkaz ZTP/P, mají nárok na vydání jedné jednodenní jízdenky zdarma pro doprovod a to za těchto podmínek :
– Odevzdají při nákupu vyplněný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (GDPR), jež je vyvěšen na webových stránkách prodávajícího, případně je na
vyžádání k dispozici na prodejních místech.
– Odevzdají kopii průkazu ZTP/P.
Jízdné pro osoby zdravotně postižené není možné kombinovat s jinými druhy jízdného ani dalšími slevami!
49. Dospělý ZTP : Jsou přepravovány za cenu kategorie Senior 63+. Při nákupu jízdenky na prodejních místech jsou povinni prokázat svůj věk a zdravotní znevýhodnění
dokladem TP, ZTP nebo ZTP/P. V případě, že předloží průkaz ZTP/P, mají nárok na vydání jedné jednodenní jízdenky zdarma pro doprovod a to za těchto podmínek :
– Odevzdají při nákupu vyplněný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (GDPR), jež je vyvěšen na webových stránkách prodávajícího, případně je na
vyžádání k dispozici na prodejních místech.
– Odevzdají kopii průkazu ZTP/P.
Jízdné pro osoby zdravotně postižené není možné kombinovat s jinými kategoriemi jízdného ani dalšími slevami!
50. Rodinné jízdné může využít pouze taková skupina osob, která při nákupu jízdného prokáže dokladem rodinnou příslušnost. Jízdné 2+1 je určeno pro dva dospělé
rodiče a jedno dítě, jízdné 1+2 je určeno pro jednoho rodiče a dvě děti, jízdné 2+2 je určeno pro dva dospělé a dvě děti, jízdné 1+1 je určeno pro jednoho rodiče a
jedno dítě. Doklady o oprávněnosti slevy mohou být kontrolovány pověřenými osobami provozovatele dopravního zařízení na kterém je jízdné využito i v průběhu
dopravy a kupující je povinen nárok na slevu prokázat. Na již zlevněné jízdné na začátku a konci zimní sezóny nelze slevu uplatnit. Každé další dítě z rodiny má nárok
na slevu 50% z ceny dětské jednodenní jízdenky.
51. Studentské jednodenní jízdné se slevou lze zakoupit pouze on-line na webových stránkách eshop.klinovec.cz. Podmínkou nákupu studentského jízdného je platný
průkaz ISIC , ITIC, IYTIC a ALIVE. Sleva jízdného je poskytována pouze 1x denně pro jeden průkaz a nákup jízdného se řídí výhradně Všeobecnými obchodními
podmínkami e-shop Klínovec. Na již zlevněné jízdné na začátku a konci zimní sezony nelze slevu uplatnit.
52. Školní skupiny : Mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího  www.klinovec.cz/cenik-skoly .
– Zvýhodněné nabídky je možné využít pouze ve všedních dnech. Na víkendy ani státní svátky se zvýhodněné jízdné pro školní skupiny nevztahuje!
– Každá 16. osoba školní skupiny obdrží jednu jízdenku shodného druhu pro dospělého zdarma.
– Všechny jízdenky pro školní skupiny jsou platné na dopravních zařízeních areálů Klínovec a Boží Dar. Nejsou platné na dopravních zařízeních areálu Fichtelberg !
– Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK /ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.
– Jízdné je možné uhradit předem bezhotovostním převodem, nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.
– Hotovostní platbu jízdenek a záloh na čipovou kartu provádí jedna osoba za celou skupinu.
– Pro bezhotovostní úhradu předem je nutné pro vystavení faktury zaslat objednávku na email info@klinovec.cz .
– Nabité čipové karty placené bezhotovostním převodem budou vydány až po připsání platby na účet prodávajícího.
– Nákup zvýhodněného jízdného pro školní skupiny nebo výdej nabitých čipových karet uhrazených předem lze uskutečnit pouze v budově kanceláře v pokladně č.3
na adrese Loučná pod Klínovcem 207.
– Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat seznam žáků s datem narození žáků, opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy.
– Za souhlas se zpracováním osobních údajů zúčastněných osob ve smyslu nařízení GDPR je odpovědný představitel školní skupiny.
– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu ( nad 10 000 CZK ) je nutno požadavek
vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
53. Skupina 15 : Může využívat slevu na jízdném ve výši 10%.
– Slevu lze uplatnit během celé zimní sezony a je vypočítávána z cen Standard sezony a Top sezony.
– Sleva je poskytována na jízdné hodinové, jednodenní, vícedenní a večerní jízdné. Slevu nelze uplatnit na jednotlivé a bodové jízdné, rodinné a sezonní jízdné.
– Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK/ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.
– Jízdné je možné uhradit při převzetí pouze v hotovosti nebo platební kartou.
– Hotovostní platbu jízdenek a záloh na čipovou kartu provádí jedna osoba za celou skupinu.

– Nákup zvýhodněného jízdného pro Skupiny lze uskutečnit na všech prodejních místech prodávajícího.
– Na již zlevněné jízdné na začátku a konci zimní sezony nelze slevu uplatnit.
– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu ( nad 10 000 CZK ) je nutno požadavek
vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
54. Partner Innogy : Může využít slevu 10% a 20% na nákup vybraného druhu jízdného.
– Slevu 10% na všechny druhy jednodenního nezlevněného rodinného jízdného ( 2+2 / 2+1 / 1+2 / 1+1 )
– Slevu 20% na jedno jednodenní dospělé jízdné z ceny jízdného pro aktuální zimní podsezonu ( TOP nebo STANDARD ).
Sleva je zákazníkovi poskytnuta po předložení innogy Karty na prodejním místě při nákupu jízdného. Karta je vázána na osobu kupujícího a je nepřenosná na jinou
osobu. Slevu může zákazník uplatnit pouze jedenkrát denně a maximálně 10x v průběhu zimní sezony a pouze při probíhající podsezoně ( TOP nebo STANDARD ). Na již
zlevněné jízdné na začátku a konci zimní sezóny nelze slevu uplatnit.
55. Slevové kódy : Využívá jednorázovou slevu ve výši 5% nebo 10% na vybrané druhy dospělého jízdného.
Slevu na nákup dvou a vícedenního nezlevněného dospělého jízdného obdrží kupující po odevzdání slevového kódu, který je platný pouze pro jednu zakoupenou
jízdenku. V kombinaci s dalšími slevami nelze slevové kódy uplatnit.

 

III. REKLAMACE JÍZDNÉHO

 

56. Reklamaci jízdného provede kupující v souladu s Reklamačním řádem umístěným na webových stránkách prodávajícího.
57. Žádost o reklamaci zakoupeného jízdného provede kupující písemnou formou na emailové adrese info@klinovec.cz nebo Českou poštou na adresu provozovny
prodávajícího.
58. Na přezkoumání oprávněnosti reklamace má prodávající lhůtu 30 dní od doručení žádosti o reklamaci kupujícím. V případě uznání reklamace uskuteční prodávající
náhradu poměrné části jízdného do 14ti dnů od ukončení přezkoumání reklamace. O výsledku reklamace bude kupující prodávajícím informován písemnou formou.

 

IV. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

59. Tyto obchodní podmínky vydávají jednatelé společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. dne 1.8.2020.
60. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2020.

 

ing. Petr Zeman
jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o.

Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Účelem tohoto Reklamačního řádu je stanovit náležitosti a podmínky řešení reklamací jízdného, zakoupeného u prodávajícího pro využití dopravních zařízení,
lyžařských vleků, lanových drah a využití sjezdových tratí a spojovacích lyžařských cest areálu Interskiregion Fichtelberg – Klínovec (dále jen areál).
2. Tento Reklamační řád ustanovuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a upravuje postupy, kterými se obě smluvní strany budou v rámci reklamace řídit.
3. Prodávajícím je společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
4. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat tento Reklamační řád dodatkem, který je nedílnou součástí Reklamačního řádu. Takový dodatek bude zveřejněn na
webových stránkách prodávajícího a je vždy označen textem „ DODATEK REKLAMAČNÍHO ŘÁDU SKIAREÁL KLÍNOVEC“. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Reklamačního řádu.

 

OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

5. Reklamujícím je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu a to formou nákupu jízdného na
prodejních místech prodávajícího nebo bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury.
6. Uplatnit reklamaci je možné pouze na jízdné, které reklamujícímu prodal prodávající.

 

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

7. Reklamace jsou přijímány na prodejních místech provozovatele v den nákupu jízdného, které bylo na prodejním místě zakoupeno a pouze v případě, že již nebylo
započato čerpání jízdného průchodem turniketem. V ostatních případech jsou reklamace přijímány písemnou formou na emailové adreseinfo@klinovec.cz nebo
písemně doručené Českou poštou na adresu provozovny : Loučná pod Klínovcem 207, Vejprty 431 91.
8. Poukazy, vouchery a slevové kupóny lze reklamovat pouze písemnou formou.

 

NÁLEŽOTOSTI REKLAMACE

 

9. Kupující je povinen pro ověření oprávněnosti reklamace prodávajícímu předložit tyto doklady:
– čipovou kartu, na které je reklamovaná jízdenka nahrána
– doklad o zaplacení jízdného ( účtenka, strvrzenka nákupu nebo faktura ). Dokladem o zaplacení není stvrzenka z platebního terminálu.
– v případě, že kupující reklamuje poukaz, voucher a nebo slevový kupón, předloží jej prodávajícímu včetně dokladu o zaplacení
– kupující při podaní reklamace uvede důvod, pro který reklamaci uplatňuje
Pokud nebude podání obsahovat potřebné náležitosti, bude kupující vyzván k jeho doplnění v přiměřené lhůtě.
Kupující bere na vědomí, že pokud není schopen doklady předložit, není možné prodávajícím oprávněnost reklamace ověřit a bude zamítnnuta.

 

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

 

10. Jízdné u něhož nebylo započato čerpání jízdného průchodem turniketem lze reklamovat v den nákupu jízdného na všech prodejních místech prodávajícího a po
předložení všech dokladů bude kupujícímu vrácena ihned celá částka, kterou za jízdné při nákupu zaplatil.
11. Sezonní jízdné reklamuje kupující kdykoli v průběhu příslušné zimní a nebo letní sezony. Po předložení všech náležitostí prodávajícímu je pro vyřízení reklamace
stanovena lhůta 30ti dnů.
12. Ostatní jízdné reklamuje kupující nejpozději do 30ti dnů od jeho zakoupení písemnou formou. Po předložení všech náležitostí prodávajícímu je pro vyřízení
reklamace stanovena lhůta 30ti dnů.

 

PŘÍPADY V NICHŽ NENÍ MOŽNÉ UPLATNIT NÁHRADU JÍZDNÉHO

 

13. Za důvod k uplatnění náhrady jízdného se nepovažuje takový stav, kdy je alespoň dílčí část areálu v provozu.
14. V případě změny počasí a nebo zhoršení povětrnostních či klimatických podmínek v areálu.
15. Nesjízdné příjezdové komunikace do areálu.
16. Výluka provozu hromadné dopravy nebo dopravy skibusem.
17. Nemoc či jiné zdravotní nebo osobní obtíže kupujícího, jež nejsou klasifikovány jako úraz.

 

PŘÍPADY V NICHŽ JE MOŽNÉ UPLATNIT NÁHRADU JÍZDNÉHO 

 

18. V případě nepředvídatelných technických okolností na straně prodávajícího, které znemožní provoz celého areálu.
19. Přerušení dodávek elektrické energie trvající déle než 2 hodiny v celém areálu..

20. Úraz kupujícího v areálu.
– poměrná část nevyužitého jízdného je nahrazena pouze osobě, která úraz utrpěla.
– kupující k náležitostem reklamace navíc doloží potvrzení ošetřujícího lékaře o ošetření ( záznam o úrazu ).
– pro případ uplatnění náhrady jízdného pro SEZONNÍ jízdenky musí být délka následné rekonvalescence kupujícího v trvání delším, než 4 po sobě jdoucí týdny.
– náhradu SEZONNÍHO jízdného nemůže kupující uplatnit, pokud jízdenku využil v dopravě alespoň v 15ti dnech provozu. Dnem provozu se ve smyslu tohoto článku
rozumí každý den, v němž byla provedena jízda na dopravním zařízení areálu.
– výpočet poměrné části nahrazovaného SEZONNÍHO jízdného se řídí časovými obdobími, v nichž byla reklamace kupujícím doručena prodávajícímu podle
následujícího klíče:

TERMÍN DORUČENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍMU VÝŠE NÁHRADY KUPUJÍCÍMU V %
Listopad – Prosinec ( od 1.11. do 31.12. ) 40%
Leden ( od 1.1. do 31.1. ) 30%
Únor ( od 1.2. do 29.2. ) 10%
Březen – do konce sezony ( od 1.3. do konce zimní sezony ) 0%

 

21. V případě zásahu vyšší moci.
– zásahem vyšší moci se rozumí uzavření areálu na základě rozhodnutí orgánů státní správy.
– náhradu SEZONNÍHO jízdného nemůže kupující uplatnit, pokud jízdenku využil v dopravě alespoň v 15ti dnech provozu. Dnem provozu se ve smyslu tohoto článku
rozumí každý den, v němž byla provedena jízda na dopravním zařízení areálu.
– výpočet poměrné části nahrazovaného SEZONNÍHO jízdného se řídí časovými obdobími, v nichž byla reklamace kupujícím doručena prodávajícímu podle
následujícího klíče:

TERMÍN DORUČENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍMU VÝŠE NÁHRADY KUPUJÍCÍMU V %
Listopad – Prosinec ( od 1.11. do 31.12. ) 60%
Leden ( od 1.1. do 31.1. ) 40%
Únor ( od 1.2. do 29.2. ) 20%
Březen – do konce sezony ( od 1.3. do konce zimní sezony ) 0%

 

– v případě, kdy byl areál uzavřen zásahem vyšší moci ještě před prvním otevřením alespoň dílčí časti areálu v sezoně a tedy kupující neměl z důvodu zásahu vyšší
moci možnost jízdné využít, bude kupujícímu vrácena celá částka ve výši 100%, kterou při nákupu jízdného uhradil.
– reklamaci z důvodu zásahu vyšší moci nelze uplatnit v době, kdy je areál a nebo jeho dílčí část v provozu a tedy kupující může jízdné využít.

 

ZPŮSOBY NÁHRADY JÍZDNÉHO

 

22. Jízdné může být kupujícímu nahrazeno formou voucheru na vyzvednutí náhradní jízdenky, náhradou poměrné části nevyčerpaného jízdného v hotovosti nebo
bezhotovostním převodem na účet kupujícího v domácí měně prodávajícího.
23. Pro výpočet poměrné části nevyčerpaného jízdného ( vyjma sezonního ), je směrodatnou hodnotou jízdného cena jednodenního nezlevněného jízdného platného
dle ceníku v době nákupu. Výpočet poměrné části náhrady bude proveden tak, že se z uhrazené částky za každý dne využitého jízdného odečte hodnota
jednodenního nezlevněného jízdného.

 

II. PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

 

24. Tento reklamační řád vydávají jednatelé společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. dne 1.8.2020.
25. Tento provozní řád je platný od 1.10.2020.

ing. Petr Zeman
jednatel společnosti

ODPOČET BODŮ

Prima Express (A) 7
CineStar Express (B) 6
Suzuki (C) 5
Dámská (D) 6
U Zabitého (E) 3
MiniAreál (F) 2
Slalomák (H) 3
Neklid Štikovka (K) 5
Za Prahou (L) 2
Neklid Velká poma (M) 2
Neklid VL 1000 (N) 4
Neklid Malá poma (O) 2
Neklid VL 500 (P) 3
Hranice I. (R) 2
Hranice II. (S) 2
Schwebebahn (A) 8
Vierersesselbahn (B) 8
Lift 2/5 (C) 3
Lift 2/5 (D) Nachtskilauf 3
Lift 4 (E) 3
Höhenlift (G) 2
Hranice II. (S) 2

SLEVY A PODMÍNKY SLEV

Sleva 10 % a 20 % od našeho partnera innogy Česká republika a.s.
Slevu 20 % na jednodenní dospělý skipas SKIAREÁLU KLÍNOVEC v hodnotě 790 CZK v případě STANDARD SEZONY a 850 CZK v případě TOP SEZONY získají zákazníci innogy Česká republika a.s. po předložení zákaznické innogy karty, která je nepřenosná. Slevu je možno uplatnit jednou denně, maximálně však 10 x za zimní sezonu 2019/20.
Slevu 10 % na všechny varianty (2+2/2+1/1+2/1+1) jednodenního nezlevněného rodinného skipasu SKIAREÁLU KLÍNOVEC získají zákazníci innogy Česká republika a.s. po předložení zákaznické innogy karty, která je nepřenosná. Slevu je možno uplatnit jednou denně, maximálně však 10 x za zimní sezonu 2019/20.
Není možno v jednom dni kombinovat slevu na jednodenní dospělý skipas a rodinný skipas, tzn. že je možno získat max. jednu slevu denně!

Sleva 5 % nebo 10 % na slevové kódy SKIAREÁLU KLÍNOVEC
Jednorázovou slevu 5 % či 10 % na dvou a vícedenní nezlevněný dospělý skipas InterSkiregionu Fichtelberg – Klínovec získají zákazníci po odevzdání platného slevového kódu SKIAREÁLU KLÍNOVEC. Kód je možno využít vždy ke koupi jednoho skipasu.
Slevy se nesčítají a nedají se kombinovat s jinými slevami.

STŘÍDÁNÍ RODIČŮ

SKIAREÁL KLÍNOVEC umožňuje střídání rodičů dětí mladších 7 let na jeden skipas za těchto podmínek:

  • Celá rodina – tj. otec, matka a dítě mladší 7 let se dostaví při koupi skipasu k jedné z pokladen SKIAREÁLU KLÍNOVEC (na mapě označeny č. 1 – 4) a po prokázání rodinné příslušnosti či registrovaného partnerství nahlásí střídání obsluze pokladny.
  • „Střídací“ skipas dostane následně výjimku v programu fotokontroly, která jej nebude blokovat. V případě zneužití bude však skipas zablokován a vyloučen z dopravy bez náhrady!
  • Na snahu o zpětné nahlášení střídání po zakoupení skipasu nebude brán zřetel!
  • Střídání je možno využít na jednodenní dospělý skipas SKIAREÁLU KLÍNOVEC v hodnotě 790 CZK u STANDARD SEZONY a 850 CZK u TOP SEZONY.

CZECH SKIPASS

Ubytování
na Klínovci