Provozní řád

Provozní řád
areálu

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz dopravních zařízení, lyžařských vleků, lanových drah a využití sjezdových tratí a spojovacích lyžařských cest (dále jen areál) ve správě provozovatele areálu.
 2. Provozovatelem areálu je společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
 3. Prostory areálu jsou všechna dopravní zařízení areálu včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem a přístupové cesty k nim z veřejných komunikací. Dále budovy a provozní objekty a další nemovitosti v majetku a nebo správě provozovatele a sjezdové trati, spojovací lyžařské cesty a snowparky. Dílčí prostory areálu může podrobněji upravovat zvláštní provozní předpis.
 4. Návštěvníkem areálu je každá osoba, která vstupuje do prostor areálu. Návštěvník je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu. Návštěvník vstupem do areálu potvrzuje, že se seznámil s „Provozním řádem areálu“  a zavazuje se respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 5. Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a pokynům oprávněných osob.
 6. Návštěvník areálu bere na vědomí, že v prostorách areálu se pohybují motorová vozidla Horské služby a Policie České republiky, která mají se zapnutou světelnou signalizací modré barvy vždy přednost v jízdě a motorová vozidla provozovatele, která mají se zapnutou světelnou signalizací oranžové barvy vždy přednost v jízdě. Návštěvník je povinen umožnit všem těmto vozidlům okamžitý a bezpečný průjezd areálem.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat tento provozní řád dodatkem, který je nedílnou součástí provozního řádu a tedy pro návštěvníka závazný. Takový dodatek bude zveřejněn na webových stránkách provozovatele a je vždy označen textem „ DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU SKIAREÁL KLÍNOVEC“.
 8. Je zakázáno umisťovat v areálu jakékoli i dočasné reklamní poutače, bannery a jiné reklamy bez písemného souhlasu provozovatele.

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., oblečený v pracovním stejnokroji označeným logem provozovatele.
 2. Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu provozní doby, případně změnu provozu části prostor areálu, o které bude návštěvníka areálu informovat neprodleně na svých internetových stránkách, případně prostřednictvím oprávněné osoby provozovatele nebo informačním systémem areálu prostřednictvím rozhlasu nebo informačními cedulkami a tabulemi.
 3. Porušením pravidel tohoto provozního řádu může být důvodem vyloučení návštěvníka z prostor areálu bez náhrady a takový návštěvník je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám svým jednáním způsobí.
 4. Každý návštěvník je povinen v případě úrazu zraněnému neprodleně poskytnout pomoc a ohlásit úraz Horské službě nebo pracovníkům provozovatele. Telefonní čísla pro tyto případy + 420 1210 nebo 112 .
 5. Vjezd motorových vozidel do prostor areálu je zakázán. Výjimku povoleného vjezdu může provozovatel návštěvníkovi udělit pouze písemnou formou. Škody, které návštěvník areálu způsobí provozovateli areálu i třetím osobám vjezdem motorovým vozidlem do prostor areálu, se návštěvník zavazuje uhradit v plné výši.

III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ

 1. Na sjezdových tratích, spojovacích lyžařských cestách a ve snowparcích se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a provozovatel nezodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy.
 2. Návštěvník se zavazuje k dodržování předpisu „Pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS“.
 3. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní, i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 4. Bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno stavět v prostorách areálu jakékoliv překážky, nebo sněhové tvary.
 5. Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí.
 6. Jízda mimo sjezdové tratě v lese je zakázána.
 7. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
 8. Při výuce lyžování nebo snowboardingu odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců, dodržování provozního řádu areálu a neohrožování dalších návštěvníků.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdových tratí. Taková část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena.
DENNÍ PROVOZ
 1. Provoz sjezdových tratí pro veřejnost je v zimní sezóně denně v době od 9:00 do 16:30 hodin. Vstup na sjezdové tratě mimo tuto provozní dobu je veřejnosti přísně zakázán a vzhledem k probíhající strojní údržbě sjezdových tratí v době od 16:30 do 9:00 hodin je životu nebezpečný.
 2. Strojní a jiná údržba sjezdové trati, nebo jiné nebezpečí může probíhat také v době od 9:00 do 16:30 hodin. V takovém případě jsou ale přístupová místa na takovou sjezdovou trať označena výstražnou cedulkou „UZAVŘENO – GESPERRT – CLOSED“ dle ČSN 018027. V takovém případě je vstup na sjezdovou trať pro veřejnost přísně zakázán.
NOČNÍ PROVOZ
 1. Provoz sjezdové tratě při večerním lyžování probíhá od 16:00 do 21:00 hodin. Sjezdové trati a přepravní zařízení pro provoz večerního lyžování jsou provozovatelem označeny a vyhrazeny pro provoz večerního lyžování. Na těchto částech sjezdových tratí probíhá strojní údržba až po 21:00 hodině. O možnosti provozu části areálu pro noční lyžování, tedy využití v době od 16:00 do 21:00 hodin, je návštěvník informován na webových stránkách provozovatele.
TECHNICKÉ ZASNĚŽOVÁNÍ
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět zasněžování prostor areálu technickým sněhem i v době provozu areálu.
 2. Technika pro zasněžování je zabezpečena ochrannou matrací, případně v dostatečné vzdálenosti označena nebo ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník areálu přizpůsobit rychlost a způsob jízdy v prostoru kolem techniky pro zasněžování a neohrožovat při tom další návštěvníky areálu, nebo oprávněné osoby provozovatele zajišťující obsluhu techniky. Přibližovat se k prostředkům pro výrobu technického sněhu je zakázáno.

IV. PROVOZ PŘEPRAVNÍCHZAŘÍZENÍ, LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ A LANOVÝCH DRAH

 1. Provoz přepravních zařízení, lyžařských vleků a lanových drah (dále jen dopravní zařízení) je závislý na sněhových a povětrnostních podmínkách.
 2. Pravidelný provoz dopravních zařízení pro veřejnost je v zimní sezoně denně v době od 9:00 do 16:00 hodin, v případě nočního lyžování od 16:00 do 21:00 hodin.
 3. Přesnější smluvní podmínky přepravy na konkrétních dopravních zařízeních jsou uvedeny v přepravních řádech jednotlivých zařízení.

Návštěvník, který využije dopravní zařízení ve správě provozovatele je účastníkem dopravy a je povinen zejména:

 1. Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.
 2. Dodržovat bezvýhradně přepravní řády jednotlivých dopravních zařízení provozovatele.
 3. Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání se jí oprávněné osobě provozovatele prokázat.
 4. Do nástupního koridoru dopravního zařízení vstupuje účastník dopravy výhradně turniketem. Dítě do 6 let věku včetně dětskou brankou ( 0 – 6,99 let ).
 5. Do nástupního koridoru dopravního zařízení vyznačeným vstupem pro přednost mohou vstupovat pouze oprávněné osoby provozovatele a členové Horské služby.
 6. Využití dopravního zařízení provozovatele může být oprávněnou osobou provozovatele odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu, které porušují provozní řád nebo nemají platnou jízdenku.
 7. Přeprava dětí do 6 let věku ( 0 – 5,99 let ) na lanové dráze, je povolena pouze v doprovodu dospělé osoby.
 8. Přeprava dětí od 6 do 10 let věku ( 6,00 – 9,99 let ) na lanové dráze, je povolena pouze v doprovodu osoby starší 15 let a děti do vzrůstu 125 cm jen v doprovodu dospělé osoby.
 9. Jednomístné vlečné zařízení (pomu) je oprávněn užívat vždy pouze jeden účastník dopravy. Přeprava dětí do 6 let věku ( 0 – 5,99 let ), které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze na dvoumístném vlečném zařízení. Způsob jištění osoby mladší 6 let stejně jako zakázané způsoby přepravy těchto osob je zobrazeno na instruktivních tabulích v prostoru přístupu k vleku.

V. JÍZDENKA

 1. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, nebo bodová opravňující účastníka dopravy k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
 2. Dětem do 6 let věku včetně ( 0 – 6,99 let ) není vystavována jízdenka a dopravní zařízení provozovatele využívájí zdarma. Do nástupního koridoru vstupují dětskou brankou umístěnou vedle turniketů.
 3. Využitím jízdenky průchodem odbavovacím turniketem, dětskou brankou nebo využítím vstupu pro přednost do prostor nástupního koridoru dopravního zařízení se návštěvník stává účastníkem dopravy.
 4. Zakoupením jízdenky návštěvník souhlasí s „Obchodními podmínkami provozovatele“ a potvrzuje, že se seznámil s tímto „Provozním řádem areálu“.
 5. Prvním průchodem turniketem je jízdenka vázána s osobou držitele a tím je nepřenosná. Porušení této podmínky, kdy jízdenka je použita neoprávněnou osobou, může být důvodem vyloučení jízdenky z provozu formou blokace v elektronickém odbavovacím systému. Držitel jízdenky je identifikován prvním průchodem turniketem, pomocí monitorovacího kamerového systému. Účastník přepravy průchodem turniketem dává svůj výslovný souhlas provozovateli k pořizování fotografií jeho osoby a zpracování jeho osobních údajů.
 6. Oprávněná osoba provozovatele má právo účastníku dopravy jízdenku odebrat bez náhrady v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení Provozního řádu areálu.
 7. Záloha na čipovou kartu je vratná na prodejních místech a výkupních automatech umístěných v areálu Interskiregion Fichtelberg – Klínovec.

VI. PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

 1. Tento provozní řád areálu vydává jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. dne 1.8.2020.
 2. Tento provozní řád areálu je platný od 1.10.2020.

ing. Petr Zeman
jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o.

Ubytování
na Klínovci