SKIAREÁL KLÍNOVEC Otevírací doba 8.10. – 11.10.2020: 9:30 – 17:30
Více bublin, více komfortu

Provozní řád

Provozní řád
areálu

I.
Všeobecné podmínky

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleků a lanových drah a využití sjezdové trati ve vymezeném rozsahu (areál).
 2. Účastník, návštěvník provozu lyžařského vleku, lanové dráhy a sjezdovky je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku, LD a sjezdovky (provozovatele areálu).
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
 4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o.

II.
Provoz vleků a lanových drah

 1. Provoz vleků a lanových drah je závislý na sněhových podmínkách a povětrnostních podmínkách.
 2. Pravidelný provoz vleků a lanových drah pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od 9:00 do 16:00 hodin. Provoz sjezdovky při večerním lyžování probíhá od 16:00 do 21:00 hodin. Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu pracovní doby.
 3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 4. Účastník přepravy je povinen zejména:
  1. Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele prokázat.
  2. Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Porušení této podmínky, kdy jízdenka je použita neoprávněnou osobou, může být důvodem vyloučení jízdenky z provozu, formou blokace v elektronickém odbavovacím systému. Držitel jízdenky je identifikován prvním průchodem turniketem, pomocí monitorovacího kamerového systému. Jízdenka je poté vázána na držitele jízdenky a je dále nepřenosná na jinou osobu. Účastník přepravy tímto dává svůj výslovný souhlas provozovateli k pořizování fotografií jeho osoby.
  3. Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.
 5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, nebo bodová opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
 6. Při nákupu sezonního skipasu předloží zákazník aktuální fotografii a uvede své jméno a příjemní. Nákupem sezonní skipasu zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.
 7. SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem ochrany společnosti před neoprávněným zneužíváním jízdenek jinou osobou než je osoba držitele skipasu v souladu s ustanovením § 5 odst.1 písm. a)zákona číslo 101/2000 Sb.
 8. Náhradu jízdného ve formě poukazu na náhradní jízdenku nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne pouze v kase č. 3 v případě:
  1. Úrazu ve SKIARÁLU KLÍNOVEC s.r.o.
  2. Přerušením dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny v celém areálu.
  3. Ve SKIARÁLU KLÍNOVEC s.r.o. se v případě úrazu zákazníka vrací nevyužitá část jízdného. Podmínkou je písemné potvrzení ošetřujícího lékaře o ošetření zákazníka (záznam o úrazu) a platný doklad o zakoupení jízdenky.
  4. Náhrada jízdného musí proběhnout v době platnosti jízdenky (skipasu). Na reklamace jídzdenek (skipasů) s uplynulou dobou platnosti nebude brán zřetel.
  5. Reklamace se přijímá pouze s platným dokladem transakce.
  6. V jiných případech se jízdné nenahrazuje.
 9. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě,že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě. Jízdenky jsou nepřenosné na jinou osobu! Při kontrole je zákazník povinen předložit pokladní doklad ke kontrolované jízdence. Pokud nebude doklad předložen, je oprávněn provozovatel vyřadit jízdenku z provozu.
 10. Jednotlivé vlečné zařízení (pomu) je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze na dvoumístném vlečném zařízení a lanové dráze v doprovodu dospělé osoby. Způsob jištění osoby mladší 6 let stejně jako zakázané způsoby přepravy těchto osob je zobrazeno na instruktivních tabulích v prostoru přístupu k vleku. Provoz na lanových drahách řeší provozní řád lanových drah.
 11. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 12. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
 13. Záloha na skipas je vratná v pokladnách SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o. a Fichtelberg Schwebebahn.

III.
Provoz sjezdových tratí

 1. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařských vleků a lanových drah.
 2. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleků a lanových drah. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě 15 minut po skončení provozu uzavřeny a proto na ně platí přísný zákaz vstupu při kterém hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdových tratí může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
 3. I za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky.
 4. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowbordisté) pohybují na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy! Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 5. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati, vleků a lanových drah může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
  1. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
  2. Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran.
  3. Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí.
  4. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky, nebo sněhové tvary.
  5. Zákaz jízdy mimo sjezdové tratě v lese.
  6. Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele nebo Horské službě. Telefon pro tyto případy je uveden na jízdním dokladu.
  7. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků horské služby. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku, LD a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu,kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena.
 7. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV.
Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí od 1.10.2012

Ubytování
na Klínovci