• info@klinovec.cz

Všeobecné podmínky užívání sportovní výzbroje a výstroje

 • Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj a výstroj (lyže, snowboard, lyžařské, běžecké, snowboardové boty, hole, oblečení a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu(prodejní doklad). Nájemní smlouva se řídí všeobecné podmínky vyvěšenými v prostorách půjčovny a umístěných na stránkách ski.klinovec.cz. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.

 • Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně a na ski.klinovec.cz (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.

 • Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje nebo výstroje.Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj/výstroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.

 • Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné včetně příplatku, a to o částku odpovídající nájemnému(tj. ve výši dle ceníku) za dobu, po kterou tuto měl ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.

 • Při předčasném vrácení sportovní výzbroje/výstroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje/výstroje. V případě krádeže nebo ztráty sportovní výzbroje/výstroje je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu. (viz. ceník)

 • V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje/výstroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací.

 • V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.

 • Zásady používání sportovní výzbroje:
  • Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv, oblečení na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).
  • Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.


 • V případech tomu vyžadujících může pronajímatel požadovat zálohu, která se může rovnat výši ceny půjčovaných věcí (výzbroje/výs­troje). V případě, že zákazník uhradí zálohu v rámci příplatku, sjednávají smluvní strany toto ujednání o způsobu a roszahu náhrady škody: pronajímatel se zavazuje v případě, že dojde jeho nedbalostním jednáním k poškození výzbroje/výstroje nebo její jednotlivých částí, použít zálohy k uspokojení svého nároku na náhradu škody, která pronajímateli takovým poškozením sportovní vyýzbroje/výstroje nebo její části vznikne. Uhrazením zálohy bude případný nárok pronajímatele na náhradu takto vzniklé škody zcela uspokojen.

 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.

 • Zákazník podpisem na prodejním dokladu potvrzuje, že se seznámil s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady(podmínky vyvěšeny v prostorách půjčovny a umístěny na ski.klinovec.cz.) Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování.

 • Zákazník dává pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb pronajímatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání nájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení nájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pronajímatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat.

  Zpět na předchozí stránku

SKI KLÍNOVEC

Kontakt

Najdete nás (doručovací adresa):
SKI KLINOVEC s.r.o.
Bratrství 1065
362 51 Jáchymov

Spodní stanice lanové
dráhy Prima Express
Fakturační adresa:
SKI KLINOVEC s.r.o.
Belgická 681/5
120 00 Praha 2
IČ: 03185745
DIČ: CZ03185745
Kontakt
T: +420 415 242 242
GSM: +420 607 071 980
E-mail: ski@klinovec.cz
Nečekejte ráno ve frontách, kupte si skipas online...
Najít volné ubytování...